Οι μύθοι που συνδέονται με τον Glastonbury Tor, Βρετανία, είναι εξαιρετικοί. Έχει ονομαστεί ένα μαγικό βουνό, ένα γυάλινο λόφο, ένα σπειροειδές κάστρο, το κάστρο του Grail. Το Tor έχει ονομαστεί «The Isle of Avalon» και από τότε που ο Μεσαίωνας πιστεύεται ότι είναι ο Avalon του θρύλου του Βασιλιά Αρθούρου. Ο θρυλικός βασιλιάς πιστεύεται ότι είναι θαμμένος εκεί.

Φωτογραφία | photo: Alun Salt : Glastonbury Tor, Αγγλία, Βρετανία.


The myths associated with Glastonbury Tor, Britain, are extraordinary. It has been called a magic mountain, a faeries’ glass hill, a spiral castle, the Grail castle. The Tor has been called «The Isle of Avalon» and since the Middle Ages has been believed to be the Avalon of the King Arthur legend. The legendary king is believed to be buried there.